Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.ipaint.sk resp. www.ipaint.cz a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.

II. VYMEDZENIE POJMOV

1. "Kupujúcim" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku po vlastnej autorizácii. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

2. "Predávajúcim" sa rozumie 

Názov spoločnosti IPAINT s.r.o.
IČO 48052868
IČ DPH SK2120001851
DIČ 2120001851
Adresa Rozhanovce 600 , Rozhanovce , 04442, Slovensko

Predávajúci je platca DPH. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice , oddiel Sro, vložka č. 36902/V.

3. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 24. hod.

4. „Kúpnou zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom, alebo telefonicky).

5. „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.ipaint.sk resp. www.ipaint.cz. Všetky uvádzané ceny pri tovare na stránkach internetového obchodu sú konečné, uvádzané s DPH.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.ipaint.sk resp. www.ipaint.cz  považované za záväzné.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • adresu kupujúceho
 • druh, množstvo a cenu tovaru
 • telefonický a e-mailový kontakt

Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte.

Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme (slúži zároveň ako záručný a dodací list) vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe. Ak ste od nás neobdržali elektronickú faktúru, kontaktujte nás, prosím.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu za objednávku, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Objednávku je možné stornovať len do dňa, kedy predávajúci odošle objednaný tovar na adresu kupujúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob, alebo nedostupnosti objednaného tovaru prípadne celofiremnej dovolenky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.

Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej a Českej republiky:

 1. Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho:

IBAN: SK0975000000004021227034
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
Konštantný symbol: 0008

 1. Platba kartou cez platobnú bránu WebPay (VISA, MAESTRO, MASTER CARD)

Ak neobdržíme platbu na náš bankový účet do 21 dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená(stornovaná).

Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné ceny (predávajúci je platcom DPH).

Pri platbe sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Doba doručenia tovaru sa predlžuje o čas, kedy bude platba pripísaná na účet predávajúceho.

 

VI. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe odo dňa potvrdenia objednávky, obvykle do 3 pracovných dní, najneskôr však do 10 pracovných dní. Uvedená doba dodania je len informatívna. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt:

 1. prepravných firiem
 2. v prípade veľkého záujmu o tovar, keď výrobca nestíha s produkciou vybraných produktov, môže prísť k neskoršiemu dodaniu tovaru. V takom prípade prijmite, prosím, naše ospravedlnenie. O neskoršom dodaní, alebo vypredaní tovaru budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

Kupujúci súhlasí, že doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.

 1. Pri objednávkach s vyššou hodnotou môže predávajúci overiť e-mailom, alebo telefonicky správnosť obsahu objednávky pred jej odoslaním kupujúcemu.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
 3. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od doručovateľa.
 4. Poštovné náklady /platné na SR a ČR/.

 

DORUČENIE TOVARU

Platba vopred bankovým prevodom alebo kartou pričom si predávajúci účtuje poplatok za poštovné a doručenie tovaru vo výške:

Váha zásielky

Poštovné a doručenie

Spôsob doručenia

do 499 g

3,90 EUR

Slovenská Pošta / GLS

500 až 1999 g

4,90 EUR

GLS

od 2000 g resp. pri objednávke od 49,- EUR bez DPH

ZDARMA

GLS

 

DORUČENIE TOVARU SLOVENSKOU POŠTOU

 1. Tovar je v prípade využitia Slovenskej pošty odoslaný doporučeným listom 1.triedy, doba dodania je zväčša 1 až 2 pracovné dni od odoslania tovaru predávajúcim. Ak sa v danej dobe nebudete nachádzať na adrese, do schránky Vám bude doručené oznámenie o uložení zásielky na Vašej dodacej pošte.

Tovar si môžete vyzdvihnúť na Vašej dodacej pošte do 18 dní odo dňa, kedy Vám do Vašej schránky bolo doručené oznámenie o uložení zásielky. V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar po 18 dňoch z Vašej pošty zaslaný späť na našu adresu. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

Ak Vám tovar, alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebolo doručené ani do 4 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte nás, prosím (zistíme kde sa Vaša zásielka nachádza) aj svoju dodaciu poštu. E-mail obsahuje aj podacie číslo Vašej zásielky, na základe ktorého Vám bude balík na pošte vydaný.

V prípade potreby bližších informácií o zásielke, neváhajte kontaktovať bezplatnú infolinku zákazníckeho servisu Slovenskej pošty.

 1. Ak je tovar je odoslaný kuriérskou spoločnosťou GLS, doba dodania je zväčša 1 pracovný deň (maximálne však 2 pracovné dni) od odoslania tovaru predávajúcim. Oznámenie o príchode zásielky Vám bude oznámené kuriérom na Vaše telefónne číslo v deň doručovania zásielky. Tovar Vám bude následne doručený na Vašu adresu (pokiaľ sa s kuriérom nedohodnete inak).

Ak sa z nejakých dôvodov nepodarí kuriérovi s Vami spojiť telefonicky a nezastihne Vás na dodacej adrese, bude vám prostredníctvom SMS alebo do schránky doručené oznámenie o uložení zásielky a možnosti opätovného doručenia.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar zaslaný späť na našu adresu. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

Všetky objednávky realizované v našom obchode sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a nepodliehajú zákonom iných štátov.

 

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí informovať predávajúceho o zistených chybách či poškodení. Neskoršie reklamácie zjavných chýb či poškodení nebudú predávajúcim uznané.

Ku každej objednávke predávajúci zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Táto elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe.

Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

IPAINT s.r.o.

Adresa: Rozhanovce 600 , Rozhanovce , 04442, Slovensko

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, alebo kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte, alebo u kuriérskej spoločnosti).

Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním, skladovaním alebo ošetrovaním výrobku.

POSTUP PRI REKLAMÁCII:
 

Kupujúci je povinný popis zistenej chyby či poškodenia s číslom objednávky zaslať  prostredníctvom formulára na Odoslanie reklamácie bezodkladne po tom, čo chybu či poškodenie zistil.

Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho na svoje náklady.

Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.

Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty, alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty, alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby či poškodenia bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.

VIII. VRÁTENIE TOVARU A VRÁTENIE PEŇAZÍ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára Vrátenie tovaru.

Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.

Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

POSTUP PRI VRÁTENÍ:

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára Vrátenie tovaru, kde uvedie tento, alebo podobný jednoznačný text: „Odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky, popis tovaru (názov, farba, veľkosť, cena) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte prosím číslo účtu/kód banky)“.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná.

Tovar na vrátenie zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene
(pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme!

Tovar zasielaný na vrátenie odporúčame poistiť.

Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.

Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.

Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho e-mailovú adresu faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorú obdržal s objednávkou.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

Upozornenie: chyby a omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Ponuka platí len do vypredania zásob. Údaj o počte produktov k dispozícii na internete je len informatívneho charakteru.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 1.2.2022

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Nechajte si spracovať nezáväznú ponuku na mieru vašim požiadavkám alebo sa opýtajte na čokoľvek.

SLEDUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Všeobecné informácie:
info@ipaint.sk

Objednávky
objednavky@ipaint.sk

Telefón:
+421 948 116 737

Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov

SLEDUJTE NÁS

IPAINT s.r.o.
Rozhanovce 600
04 442, Rozhanovce
Slovenská republika

SLEDUJTE NÁS

Bankové spojenie /ČSOB/:
SK09 7500 0000 0040 2122 7034

SWIFT:
CEKOSKBX 

IČO: 48 052 868
DIČ: 212 000 1851
IČ DPH:SK2120001851

© 2014 - 2023 iPAINT.sk
iPAINT.sk je oficiálny predajca značky IdeaPaint a realizátor popisovateľných plôch iPAINT na Slovensku a v Čechách.
Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Košice I, oddiel SRO, vložka č. 36902/V

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...